Home
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Θωμάς Σουμπάσης Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «Solar Energy», που εδρεύει στη Φλώρινα, επί της οδού 7ης Νοεμβρίου, αριθμός 28, με Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) 149850655000 και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) 801132672, της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) Φλώρινας, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που τίθεται σε ισχύ από την 25/05/2018, στο εξής ο «ΓΚΠΔ», όπως εκάστοτε ισχύει, παρέχει με το παρόν την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας. Ο νέος Κανονισμός αντικαθιστά το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Από την παραπάνω ημερομηνία κάθε αναφορά στις διατάξεις του Νόμου 2472/1997, νοείται ότι αναφέρεται στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή με την Εταιρεία, όπως ενδεικτικά σε Πελάτες που διατηρούν μόνιμη ή μη σχέση συνεργασίας με την Εταιρεία, στους νόμιμους ανά περίπτωση εκπροσώπους αυτών, καθώς και στους ειδικούς ή καθολικούς τους διαδόχους, σε εκπροσώπους νομικών προσώπων και σε κάθε φυσικό πρόσωπο που υπό οποιαδήποτε ιδιότητα έχει συναλλακτικές σχέσεις με την Εταιρεία.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της Εταιρείας, είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτήν, είτε στο πλαίσιο πληροφόρησης που λαμβάνει η Εταιρεία από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου τομέα κατά την άσκηση νομίμου δικαιώματός αυτού ή της ίδιας της Εταιρείας.

Η Εταιρεία σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεσμευόμενη να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

Α. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε και από πού τα συλλέγουμε: Η Εταιρεία επεξεργάζεται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχετε υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλετε στην Εταιρεία, είτε προσωπικά, είτε δια των νομίμων εκπροσώπων σας και τα οποία είναι απαραίτητα για την έναρξη, τη διατήρηση και την εκτέλεση των συναλλακτικών σας σχέσεων με την Εταιρεία, υφιστάμενων ή μελλοντικών ανάλογα με το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία και τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες και πολιτικές της. Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε στην Εταιρεία πρέπει να είναι πλήρη και ακριβή και να επικαιροποιούνται με δική σας επιμέλεια άμεσα, σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους ή όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτητο από την Εταιρεία για τη διατήρηση των συναλλακτικών σας σχέσεων ή σε εκπλήρωση υποχρέωσης της Εταιρεία που απορρέει από το νόμο και τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.

Η Εταιρεία επεξεργάζεται επίσης δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει ή περιέρχονται σε γνώση της από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου και τα οποία είναι απαραίτητα, είτε για την επίτευξη των εννόμων συμφερόντων της ίδιας της Εταιρείας, είτε για την εκπλήρωση καθηκόντων της που επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον (π.χ φορολογικοί και ασφαλιστικοί φορείς).

Η Εταιρεία με σκοπό την προστασία της εμπορικής πίστης και των συναλλαγών, την εκτίμηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας και των αναλαμβανόμενων κινδύνων, δύναται να επεξεργάζεται δεδομένα σας που συλλέγει από τρίτες δημόσια προσβάσιμες πηγές (π.χ. Υποθηκοφυλακεία/Κτηματολόγιο, εμπορικά μητρώα, διαδίκτυο) εφόσον τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Περαιτέρω, για την έναρξη και τη διατήρηση της συναλλακτικής σχέσης με τους Πελάτες της η Εταιρεία δύναται να συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση αλληλογραφίας – εργασίας – φορολογικής κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αριθμό φορολογικού μητρώου, τηλέφωνο (σταθερό ή/και κινητό). Κατά περίπτωση ενδέχεται να σας ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία, εφόσον τα στοιχεία αυτά συνιστούν προϋπόθεση για την έναρξη ή τη διατήρηση μίας συγκεκριμένης συναλλακτικής σχέσης.

Εφόσον οι Εταιρεία συμμετέχει σε ασφαλιστικά προγράμματα, όπως παραδείγματος χάριν σε πρόγραμμα ασφάλισης πιστώσεων, ενδέχεται να ζητηθούν πρόσθετα στοιχεία στα πλαίσια της συναφθείσας σύμβασης ασφάλισης πιστώσεων, που προβλέπονται ως απαραίτητα από την ασφαλιστική εταιρεία για τη σύναψη του ασφαλιστηρίου, με βάση το εκάστοτε νομοθετικό ή κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της ασφαλιστικής εταιρείας.

Β. Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Η Εταιρεία δεν επεξεργάζεται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, όπως δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση σας ως υποκείμενο της επεξεργασίας καθώς και δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική σας ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σας εκτός εάν: α) Έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας προς τούτο για συγκεκριμένο σκοπό, β) Τα δεδομένα αυτά έχουν γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία από εσάς ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο τεκμηρίωσης και διαφύλαξης των εννόμων συμφερόντων σας ή/και της Εταιρείας ως υπευθύνου επεξεργασίας (π.χ. ενημέρωση για θέση του υποκειμένου σε δικαστική  συμπαράσταση), γ) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών σας συμφερόντων ή άλλου φυσικού προσώπου, δ) Τα δεδομένα έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από εσάς, ε) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη τόσο των δικών σας νομικών αξιώσεων όσο και της Εταιρείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας (π.χ. αδυναμία ικανότητας προς δικαιοπραξία), στ) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημοσίου συμφέροντος. Η Εταιρεία έχει λάβει σε κάθε περίπτωση όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που ανήκουν στις παραπάνω ειδικές κατηγορίες.

Γ. Δεδομένα που αφορούν παιδιά: Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων εκτελείται με την προϋπόθεση της προηγούμενης συγκατάθεσης των γονέων/ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται από το Νόμο. Για τους σκοπούς της παρούσας, ανήλικα θεωρούνται τα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Δ. Νομιμότητα επεξεργασίας: Η Εταιρεία επεξεργάζεται νόμιμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εφόσον η επεξεργασία:
(α) Είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σας σχέσεων με την Εταιρεία και την ορθή εκτέλεση των μεταξύ σας συμβάσεων. (β) Είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με έννομη υποχρέωσή της ή για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της που απορρέουν από τις συναλλακτικές σας σχέσεις με την Εταιρεία ή από άλλα δικαιώματά της που απορρέουν από το Νόμο. (γ) Είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντός της που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου. (δ) Βασίζεται στην προηγούμενη ρητή συναίνεσή σας, εφόσον η επεξεργασία δεν θεμελιώνεται σε κάποια από τις ανωτέρω αναφερόμενες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας.

Ε. Ανάκληση Συγκατάθεσης: Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας μπορεί να υποβληθεί μόνον εγγράφως. Το βάρος της απόδειξης ότι περιήλθε στην Εταιρεία η ανάκληση της συγκατάθεσης φέρει το υποκείμενο προσωπικών δεδομένων.

ΣΤ. Σκοποί Επεξεργασίας: Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αφορά:
(α) Την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σας σχέσεων με την Εταιρεία, την ορθή εκτέλεση των μεταξύ σας συμβάσεων και οποιασδήποτε συναλλαγής, την εξέταση αιτημάτων σας, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας, ως υπεύθυνης ή εκτελούσας την επεξεργασία και την άσκηση των νόμιμων και συμβατικών της δικαιωμάτων. (β) Τη διενέργεια ελέγχων προβλεπόμενων από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, την προστασία της εμπορικής πίστεως και των οικονομικών συναλλαγών. (γ) Την καταχώριση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των πάσης φύσεως εντολών σας προς την Εταιρεία οι οποίες χορηγούνται, είτε εγγράφως, είτε ηλεκτρονικά, για την κατάρτιση των συναλλαγών και για λόγους προστασίας των συναλλαγών. (δ) Την αναβάθμιση των παρεχομένων από την Εταιρεία προϊόντων και υπηρεσιών και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης συναίνεσής σας. (ε) Την ικανοποίηση των πάσης φύσεως απευθυνόμενων προς την Εταιρεία αιτημάτων ή την εξέταση παραπόνων σας αναφορικά με προσφερόμενα από την Εταιρεία προϊόντα και υπηρεσίες. (στ) Την εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεων της Εταιρείας που πηγάζουν από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. (ζ) Την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας που συνέχονται ενδεικτικά με τη διεκδίκηση των νομίμων αξιώσεών της ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών ή άλλων φορέων εξωδικαστικής/εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, την πρόληψη της απάτης και άλλων ποινικά διωκόμενων πράξεων, την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών ασφαλείας και πληροφοριακών συστημάτων, τη διαχείριση λειτουργικών και πιστωτικών κινδύνων της Τράπεζας, τη φυσική ασφάλεια και προστασία προσώπων και περιουσίας.

Σημειούται ότι, εφόσον είναι δυνατή η δημιουργία λογαριασμού χρήστη στον ιστότοπο της Εταιρείας, θα σας ζητηθεί να παράσχετε τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλεγμένο κωδικό πρόσβασης. Η Εταιρεία επεξεργάζεται τέτοια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες προς εσάς. Η παροχή τέτοιων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι προαιρετική. Ωστόσο, αν δεν παράσχετε αυτά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, δεν θα μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη. Η νομική βάση για την επεξεργασία τέτοιων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η σύμβαση σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου, η οποία έχει συναφθεί μαζί σας [Άρθρο 6 (1) σημείο β του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων]. Εάν εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο και συναινέσετε στο να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία για το σκοπό αυτό και μόνον, θα σας ζητηθεί να παράσχετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για την
τακτική αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Η παροχή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι προαιρετική. Ωστόσο, αν δεν παράσχετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, δεν θα λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων είναι η συγκατάθεσή σας [Άρθρο 6 (1) σημείο α’ του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων]. Εκτός από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε ενεργά, ο ιστότοπος μπορεί να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να αποθηκεύει αυτόματα ορισμένες πληροφορίες με τη χρήση ψευδωνύμου: Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και τη χρήση ‐ που μπορεί να περιλαμβάνουν ειδικές πληροφορίες για τη συσκευή που χρησιμοποιείται κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του μοντέλου, του λειτουργικού συστήματος, της διεύθυνσης IP, της γλώσσας, του παρόχου και παρόμοιων πληροφοριών) και πληροφορίες για τη χρήση δυνατοτήτων, λειτουργιών ή ειδοποιήσεων στη συσκευή, για την αναγνώρισή σας και για την ανάλυση τάσεων. Αναλυτικά στοιχεία ιστοτόπου, όπως η συχνότητα με την οποία ένας χρήστης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο, η συγκεντρωτική χρήση, τα δεδομένα απόδοσης. Χρησιμοποιούμε τα αναλυτικά στοιχεία ιστοτόπου για να κατανοήσουμε καλύτερα τη λειτουργικότητα και τη χρήση του Ιστοτόπου μας. Η νομική βάση για το σκοπό αυτό είναι τα έννομα συμφέροντά μας [άρθρο 6 (1) σημείο στ’ του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων] τα οποία είναι τα εξής: η παρακολούθηση και η διατήρηση της απόδοσης του ιστοτόπου μας και η ανάλυση των τάσεων, της χρήσης και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον Ιστότοπο.

Ζ. Αυτοματοποιημένη Λήψη Αποφάσεων και Κατάρτιση Προφίλ: Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε λήψη αποφάσεων που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μπορεί όμως νομίμως να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, για σκοπούς που αφορούν τη διασφάλιση και την αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία ή εφόσον είναι η επεξεργασία αυτή αναγκαία για τη σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης.

Η. Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα & Κατάρτιση Προφίλ για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (marketing): Η Εταιρεία ενδέχεται, εφόσον εξασφαλίσει προηγουμένως τη συναίνεσή σας, να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να σας ενημερώνει για παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες της που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν. Για το σκοπό αυτό επεξεργάζεται πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες της που χρησιμοποιείτε, προκειμένου να σας παρουσιάσει προϊόντα, υπηρεσίες ή προσφορές που εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες σας. Σε κάθε περίπτωση σάς παρέχεται, το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τον παραπάνω σκοπό απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων/υπηρεσιών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, απευθύνοντας το εγγράφως αίτημά σας. Το βάρος της
απόδειξης ότι υποβλήθηκε στην Εταιρεία σχετικό αίτημα φέρει το υποκείμενο προσωπικών δεδομένων.

Θ. Χρόνος Τήρησης Δεδομένων: Η Εταιρεία διατηρεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και σε κάθε περίπτωση, για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έτους λήξης της εκάστοτε συναλλακτικής σας σχέσης με την Εταιρεία. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε αίτημα συνεργασίας σας με την Εταιρεία δεν γίνει αποδεκτό και δεν ολοκληρωθεί η κατάρτιση σύμβασης τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν θα τηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας ακόμα και στην περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) ετών.

Ι. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν οι υπάλληλοι των επιχειρηματικών και λειτουργικών μονάδων της Εταιρείας, εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και οι εκάστοτε ορκωτοί ελεγκτές της Εταιρείας. Η Εταιρεία δε διαβιβάζει ή γνωστοποιεί προσωπικά σας δεδομένα της σε τρίτους, εκτός εάν πρόκειται για: (α) Επιχειρήσεις (εσωτερικού και εξωτερικού) προς τις οποίες έχει αναθέσει, μερικά ή ολικά την για λογαριασμό της εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και οι οποίες έχουν αναλάβει έναντι της Εταιρείας δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας, είτε στο πλαίσιο μεταξύ τους συμβατικής σχέσης με την οποία καθορίζεται το αντικείμενο, ο σκοπός, η διάρκεια της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονται και τα δικαιώματα της Εταιρείας, είτε στο πλαίσιο κανονιστικής υποχρέωσής τους για τήρηση εμπιστευτικότητας, όπως παραδείγματος χάριν, διαβίβαση που επιβάλλεται για την έναρξη μίας συναλλακτικής σχέσης ή την εκτέλεση σύμβασης, ή για την είσπραξη των απαιτήσεων της Εταιρείας σε περίπτωση μη εκπλήρωσης υποχρεώσεών σας που έχετε αναλάβει με σύμβαση που έχετε συνάψει με την Εταιρεία (διαβίβαση σε συνεργαζόμενους δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες και δικαστικούς επιμελητές, συμβολαιογράφους, μηχανικούς και εκτιμητές) ή διαβίβαση που αφορά εταιρείες ψηφιοποίησης και διαχείρισης (φύλαξη, καταστροφή) φυσικών αρχείων. Η Εταιρεία έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων τους.

ΙΑ. Δικαιώματα Υποκειμένου: Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα υποκειμένου ακόλουθα δικαιώματα: (i) Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την Εταιρεία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, τους σκοπούς αυτής, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών (άρθρο 15 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων). (ii) Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων). (iii) Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρείας για τη διακράτησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρθρο 17 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων). (iv) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους (άρθρο 18 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων). (v) Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας για τη διακράτηση των δεδομένων και την εκπλήρωση καθήκοντός της προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 20 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων). (vi) Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Εταιρεία ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία ή τρίτο μέρος.

ΙΒ. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας: Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς τη Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Θωμάς Σουμπάσης Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «Solar Energy» και να αποστέλλεται, είτε στην εταιρική ηλεκτρονική διεύθυνση pv@soumpasis.gr, είτε να παραδίδεται στην κείμενη στη Φλώρινα, επί της οδού 7ης Νοεμβρίου 28 έδρα της Εταιρείας, στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας: Σουμπάσης Θωμάς, ts@soumpasis.gr και βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική σελίδα της Εταιρείας (https://www.senergy.gr/).

Ειδικό έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης καθίσταται διαθέσιμο στην έδρα της Εταιρείας. Άρνηση της Εταιρείας ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την  άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dpa.gr.

Η Εταιρεία, με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την προστασία δεδομένων και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Skip to content